Programi

 • Rritja e ndërgjegjësimit publik dhe nivelit intelektual në mesin e të rinjve, ndërtimin e një shteti të vërtetë, të barabartë, multietnik, multikulturore dhe shumëkombësh, dhe do të përpiqemi me të gjitha forcat tona për ruajtjen e marrëdhënieve demokratike, vlerat dhe aspiratat e Republikës së Maqedonisë;
 • Promovimi i standardeve bashkëkohore në fushën e arsimit, kulturës, politikës, ekonomisë, jetës sociale, etj.;
 • Kundërshtim në çdo dukuri të nxitjes së urrejtjes etnike, racore dhe fetare, përçarje dhe mosdurim midis qytetarëve;
 • Zhvillimi dhe zhytja në parimet demokratike në frymën e ndërsjelltë të bashkëjetesës, respektit reciprok për kulturën, fenë dhe gjuhën në përputhje me Deklaratën Universale të të Drejtave dhe Lirive të Njeriut;
 • Krijimi i një rrjeti të mediave alternative për promovimin e të drejtave dhe lirive të njeriut;
 • Forcimi i infrastrukturës ideologjike, vendosjen e bashkëpunimit me subjektet e tjera ligjore me të njëjtin orientim politik;
 • Nxitja dhe angazhimi i pajtimit rajonal, afrimin dhe bashkëpunimin midis anëtarëve të kulturave dhe etnive të ndryshme;
 • Ndërgjegjësimi i publikut dhe nxitjen e ndërgjegjes njerëzore në mesin e popullatës së re;
 • Nxitja e humanizmit, solidaritetit, miqësisë dhe respektit reciprok;
 • Reklama dhe përhapja e vlerave morale dhe demokratike;
 • Organizimi, në mënyrë të pavarur ose në bashkëpunim me organizata të tjera, shoqatat dhe subjektet juridike, debate, shfaqje, takime profesionale, këshillime dhe forma të tjera të edukimit dhe informimit në fushën e kulturës i je;
 • Organizata do të publikojë informacione në faqen e saj në internet, në mediat e shkruara dhe elektronike;
 • Angazhimi i personave të njohur, të panjohur dhe persona juridik për pjesëmarrje në hulumtime, projekte në fushën e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike;
 • Bashkëpunimi me universitetet, shoqatat, grupet joformale në vend dhe jashtë vendit që kryejnë të njëjtën veprimtari ose kryejnë veprimtari në interes të të drejtave dhe lirive të njeriut;
 • Identifikimi dhe zbatimi i punëtorive, koncerte, tubime dhe shfaqjet me muzikë popullore dhe  argëtuese për nxitjen e trashëgimisë multikulturore dhe artistike të Maqedonisë;
 • Stimulimi i talenteve të ri për të arritur rezultate të larta në komunikim interaktiv dhe aftësitë e të folurit dhe të prezantimit publik;
 • Grupimi i mjeteve me shoqatat e tjera, personave juridik dhe fizik për investime të përbashkëta për të promovuar vlerat dhe parimet demokratike;
 • Përfaqësimi i anëtarëve në proceset me autoritetet dhe organizatat për të arritur interesin e tyre në kryerjen e aktiviteteve të artit.
 • Leksione, seminare, debate, koncerte, mitingje dhe ngjarje të tjera në fushën e vlerave multikulturore të shoqërisë;
 • Gjetja e fondeve për finansimin e aktiviteteteve programore dhe lëshimin e produksionit ose mediumit të vet për udhëzimet e programit, në përputhje me dispozitat ligjore;
 • Puna me organizatat në fushën e kulturës dhe artit në vend dhe jashtë vendit;
Po Karikohet…